سیستم سازی کسب و کار مشهد

تعرفه خدمات مشاوره

هر ۵۵ دقیقه مشاوره مدیریت کسب و کار (ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط) وابسته به موضوع: از ۸،۰۰۰،۰۰۰ الی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تعرفه خدمات عارضه یابی

هر ساعت عارضه یابی (ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط): از ۹،۰۰۰،۰۰۰ الی ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال

تعرفه خدمات سیستم سازی

هر ساعت آموزش تخصصی (ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط): از ۸،۰۰۰،۰۰۰ الی ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کسب و کار کوچک، سازمانی است با ۱۰ الی ۴۰ نفر فعال و کسب و کار متوسط، سازمانی است با ۴۱ الی ۳۹۹ نفر سرمایه انسانی فعال در آن.