[cz_title id=”cz_14418″ sk_overall=”text-align:justify;”]

دوره رایگان آموزش عمومی مدیریت

رُهام سپهر تابان، در راستای انجام وظیفه ی اجتماعی خود، تصمیم به برگزاری دوره ی آموزش عمومی مدیریت بصورت آنلاین گرفت تا مدیران، پرسنل و علاقمندان به مدیریت، بتوانند بصورت کاملاً رایگان و پس از عضویت در سایت، بتوانند به دروس عمومی دسترسی داشته و سطح آگاهی و مطالعاتی خویش را ارتقا بخشند.

در این بخش، دروس عمومی بصورت سلسله ای و در ارتباط با هم، درج خواهد شد تا اعضای ارجمند بتوانند در هر زمان و مکان، فقط با ورود به ناحیه کاربری، از مطالب استفاده نمایند.

این یک فرصت استثنایی برای سازمان ها، شرکت ها و… می باشد تا بصورت منسجم، هدفمند و قابل کنترل، اقدام به آموزش پرسنل و مدیران خود نمایند. برای طراحی دوره ی اختصاصی مورد نیاز، با ما در ارتباط باشید.

با انتقادات و پیشنهادات سازنده ی خود، ما را در انجام هر چه بهتر این مأموریت، یاری رسانید.

با تشکر

روابط عمومی رُهام سپهر تابان[/cz_title]

آموزش عمومی مدیریت

فصل اول

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_101206″]

| درس شماره یک |


آشنایی با مفهوم مدیریت

آشنایی با تعاریف، ماهیت و مفهوم مدیریت

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_75710″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Ffirst-lesson%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%88%D9%84″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”]

[cz_title id=”cz_42522″]

| درس شماره دو |


آشنایی با وظایف مدیران

پنج وظیفه ی اصلی هر مدیر چیست؟

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_73179″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Fsecond-lesson%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”]

[cz_title id=”cz_27554″]

| درس شماره سه |


آشنایی با مهارت های نَرم

مهارت های نرم مدیر چیست؟

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_101663″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Fthird-lesson%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B3%D9%88%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”]

فصل دوم

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_15942″]

| درس شماره چهار |


آشنایی با چرخه عمر سازمان

چرخه عمر کسب و کار، بسیار مهم!

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_100820″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-four%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_110388″]

| درس شماره پنج |


مفهوم بهره وری

آشنایی با مفهوم و تعریف بهره وری

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_42355″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Ffifth-lesson%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_93028″]

| درس شماره شش |


مدیریت منابع انسانی

آشنایی با مفهوم و تعریف مدیریت منابع انسانی

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_109132″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-six%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%B4%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_gap height=”” height_mobile=”40px”]

فصل سوم

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_53128″]

| درس شماره هفت |


برنامه ریزی در مدیریت

آشنایی با مفاهیم و کلیّات برنامه ریزی

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_72893″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-7%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_89902″]

| درس شماره هشت |


دو مانع اصلی سر راه توسعه

این درس را با دقت بخوانید!

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_95630″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-8%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_61572″]

| درس شماره نُه |


کارمند سمّی

شناسایی و مدیریت کارمند سمّی

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_47677″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-9%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

فصل چهارم

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_82308″]

| درس شماره دَه |


حفظ کارکنان شایسته

۶ استراتژی حفظ پرسنل شایسته

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_15227″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-10%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_102134″]

| درس شماره یازده |


چگونه مدیر خوبی باشیم؟

با تمرکز بر ۲۰ ویژگی مدیران بد!

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_35647″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-11%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_83586″]

| درس شماره دوازده |


مفهوم سیستم

مدیران، تافته جدا بافته هستند؟

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_57093″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-12%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

فصل پنجم

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_70561″]

| درس شماره سیزده |


کار تیمی

اصول، بایدها، نبایدها…

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_65604″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-13%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_101006″]

| درس شماره چهارده |


تفویض اختیار

نکات و کلیات مهم تفویض اختیار

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_99553″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-14%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_45081″]

| درس شماره پانزده |


مدیرداخلی کیست؟

نگاهی به شرح وظایف مدیرداخلی

[/cz_title][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_35075″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-15%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

فصل ششم

[cz_gap height=”40px” height_tablet=”40px” height_mobile=”40px”]
[cz_title id=”cz_108128″]

| درس شماره شانزده |


مدیریت زمان

آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_72800″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-16%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_100739″]

| درس شماره هفده |


سبک های مدیریت

آشنایی با دو سبک رایج مدیریت

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_69656″ link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-17%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;”][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_title id=”cz_107953″]

| درس شماره هجده|


مهارت مورد نیاز مدیران

آشنایی تخصصی با مهارت های مورد نیاز

[/cz_title][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”][cz_gap height=”” height_mobile=”20px”][cz_button title=”مطالعه درس” btn_position=”cz_btn_center” id=”cz_71014″ sk_button=”color:#ffffff;background-color:#d7a417;” link=”url:https%3A%2F%2Frohamsepehrtaban.ir%2Fmanager-dashboard%2Flesson-18%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85″][cz_gap height=”” height_mobile=”40px”][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

[cz_free_line position=”tac” id=”cz_51175″][cz_gap height=”30px” height_tablet=”30px” height_mobile=”0px”]

آخرین بروزرسانی و تصحیح محتوا: سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

[cz_free_line position=”tac” id=”cz_51175″]