آزمون شخصیت شناسی

توجه:

همراه ارجمند، لطفاً تمام پرسش ها را با کمال دقت، حوصله و صادقانه پاسخ دهید.

رُهام سپهر تابان | یک گام تا نو شدن!

۱.وقتی قرار است برای یک روز کامل به جایی بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن:
۲.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم:
۳.-من معمولاً:
۴.-من معمولاً:
۵.-من معمولاً کسانی را می پسندم که :
۶.-در اغلب امور:
۷.-وقتی با عده ای از مردم هستم، معمولا ً‌ترجیح می دهم:
۸.-ترجیح می دهم بسیاری از کارها را:
۹.-اگر قرار باشد فقط یکی از این صفات را به من نسبت دهند، ترجیح می دهم به من بگویند:
۱۰.-در یک گروه بزرگ بیشتر ترجیح می دهم:
۱۱.-بیشتر جذب شخصی می شوم که:
۱۲.-پیروی از برنامه ای که از قبل زمان بندی شده:
۱۳.-معتقدم دیگران:
۱۴.-فکر اینکه برای کارهای آخر هفته خود لیستی تهیه کنم:
۱۵.-دوست دارم توسط دیگران به این تعریف توصیف شوم:
۱۶.-تمایل دارم بیشتر اوقات خود را:
۱۷.-در کارهای روزانه:
۱۸.-ترجیح می دهم شخصی را به عنوان دوست انتخاب کنم که:
۱۹.-من می توانم:
۲۰.-وقتی که کار خاصی را لازم است انجام دهم، دوست دارم:
۲۱.-برای این مورد ارزش بیشتری قائلم:
۲۲.-در مطالعه هنگام اوقات فراغت:
۲۳.-افرادی که تازه با آنها آشنا می شوم:
۲۴.-در برنامه ریزی برای مسافرت های خود ترجیح می دهم:
۲۵.-در انجام کاری که بسیاری از افراد دیگر نظیر آن را انجام می دهند این شیوه ها برایم راحت تر است:
۲۶.-بسیاری از مردم مرا شخصی با:
۲۷.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۲۸.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۲۹.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۰.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۱.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۲.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۳.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۴.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۵.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۶.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۷.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۸.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۳۹.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۰.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۱.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۲.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۳.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۴.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۵.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۶.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۷.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۸.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۴۹.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۰.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۱.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۲.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۳.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۴.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۵.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۶.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۷.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۸.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۵۹.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۰.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۱.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۲.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۳.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۴.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۵.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۶.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۷.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۸.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۶۹.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۷۰.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۷۱.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۷۲.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۷۳.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
۷۴.-بودن در کنار تعداد زیادی از افراد:
۷۵.-هنگام تصمیم گیری کدامیک برایتان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
۷۶.-معمولا تفریحاتی برایم جالب تر است اگر:
۷۷.-در میهمانی ها:
۷۸.-در بسیاری از مواقع ترجیح می دهم:
۷۹.-من معمولاً:
۸۰.-چنانچه در انتخاب یکی از دو نوع امور شغلی آزاد باشم، مشاغلی را ترجیح می دهم:
۸۱.-شناخت روحیات من:
۸۲.-معمولاً این دروس را ترجیح می دهم:
۸۳.-در میهمانی ها:
۸۴.-رفتارم را بیشتر:
۸۵.-با این افراد می توانم یک گفتگو را تا هرزمان که لازم باشد ادامه دهم:
۸۶.-اگر بخواهم روی پروژه ی مهمی که یک هفته دیگر شروع می شود کار کنم:
۸۷.-این توصیف برایم خوشایندتر است:
۸۸.-پیروی از برنامه زمان بندی شده را:
۸۹.-ترجیح می دهم با رئیس یا معلمی کار کنم که:
۹۰.-وقتی روی پروژه مهمی کار می کنم، رویهم رفته ترجیح می دهم:
۹۱.-در موقعیت های اجتماعی معمولاً:
۹۲.-ترجیح می دهم:
۹۳.-ترجیح می دهم برای انجام بسیاری از کارها: