کاربرگ الکترونیک ثبت درخواست خدمات مدیریت

همراه ارجمند رهام سپهر تابان

ضمن سپاس از اعتماد و همراهی حضرتعالی، این کاربرگ با هدف جمع آوری اطلاعات کلیدی مورد نیاز پیش از ارایه خدمات طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است تا ضمن کوتاه نمودن فرآیند برنامه ریزی و ارایه پیشنهادات، بر اساس آشنایی نسبی با کسب و کارتان اقدام شده و از مصرف کاغذ نیز به حد توان، خودداری گردد.

کاربرگ الکترونیک

رُهام سپهر تابان