ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد پرسنل، مشاور مدیریت مشهد، رهام سپهر تابان

مدیریت عملکرد پرسنل

مدیریت عملکرد پرسنل – ۲

در این قسمت، به دنبال پاسخگویی به دو سؤالی هستیم که در بخش اول مطرح شد. در اینجا می خواهیم بدانیم: اول اینکه پرسنل، چگونه تشخیص دهند کار درست چیست؟ سپس، چگونه تشخیص بدهند که درست انجام دادن کار درست، چگونه است؟ ... ادامه مطلب