افراد ناراضی، غرغروهای سازمان، مهدی زارع پور، رهام سپهر، مشاور مدیریت، مدیریت کاربردی

غُرغُروهای سازمانی

غُرغُروهای سازمان

در محیط کار، انواع و اقسام تیپ های شخصیتی حضور دارند. افرادی مؤدب در برابر افرادی بی ادب، همکارانی منطقی و صبور در برابر افرادی لجباز و عجول؛ در این شرایط که هر روز نیز پیچیده تر می شود، "هنر مدیریت" نسبت به قبل، دو چندان شده و نیاز به "کسب تخصص و مهارت" در مدیریت، بیش از پیش خودنمایی می کند. ... ادامه مطلب