بحران در کسب و کار، مدیریت بحران، مراحل مدیریت بحران، مشاور مدیریت مشهد، مدیریت کاربردی

مدیریت بحران

مدیریت بحران چیست؟!

بحران، چیز پیچیده و عجیبی نیست! همین که یک "مسأله" را نادیده بگیریم تا تبدیل به یک موضوع غیر قابل کنترل شود، یعنی استاد ایجاد بحران هستیم. هر چیزی که نظم سیستم اصلی را بر هم زده یا در عملکرد زیرسیستم ها اختلال ایجاد کند، نوعی بحران است. ... ادامه مطلب