تأثیر ذهن، قدرت باور، آزمایش صنعتی، مهدی زارع پور

تأثیر ذهنیت

تأثیر ذهنیت بر شغل!

سال 1399، چهار مدیر همسطح را تحت حمایت همه جانبه قرارداده و فرصت یکسان در اختیار آن ها قرار دادیم تا رشد کنند. هر چهار مدیر، دسترسی یکسان به منابع و... داشتند. نتیجه بسیار جالب بود. ... ادامه مطلب