حال خوب، توسعه فردی، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، دکتر صاحبی

رسیدن به حال خوب

مثلث رسیدن به حال خوب

آیا پول، خوشبختی می آورد؟! آیا برای رسیدن به حال خوب و استفاده از توانمندی های فردی، باید محیط خود را تغییر دهیم؟ مهاجرت، راه حل خوبی است؟ آیا همه ی آنهایی که در جوامع توسعه یافته و آزاد زندگی می کنند، حال خوبی دارند؟ پاسخ به تمام این پرسش ها را از زبان دکتر علی صاحبی بشنوید... ... ادامه مطلب