دورکاری، کسب و کار، مشاور مدیریت، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان، مقاله مدیریت

دورکاری فرصت ها و تهدیدها

دورکاری، فرصت یا تهدید؟

پس از ورود عضو جدید خانواده کرونا، دنیا با سرعت بیشتری از قبل، در عمق انقلاب صنعتی پنجم فرو رفته و یکی از نشانه های آن، پر رنگ شدن بحث دور کاری حتی در ممالک عقب افتاده ای مانند ایران است. ... ادامه مطلب