سازمان غیر رسمی، گروه غیر رسمی، آموزش مدیریت، مشاوره مشهد