محاظفه کاری، مدیران محافظه کار، مدیریت کاربردی، آموزش مدیریت

مدیران محاظفه کار

مدیران محافظه کار

لطمات محافظه کاری در مدیریت آنقدر زیاد است که حضرت علی (ع) در نامه شماره پنجاه و سه و بخش هفتم خطاب به مالک اشتر می فرمایند: "با شخص ترسو مشورت مکن که روحيه تو را در انجام امور تضعيف مى کند." ... ادامه مطلب