مدیریت پرسنل، مشاوره مشهد، کسب و کار مشهد، مشهد مشاور، مهدی زارع پور

پرسنل سمی

پرسنل سمّی

پرسنل سمّی، افرادی هستند که عمدتاً توانمند و کاربلد هستند اما ویژگی های شخصیتی منفی دارند که سبب می شود در محیط کار، تنش، بی نظمی، قانون گریزی و هرج و مرج، رواج یابد. مدیران باید در واکنش به این کارکنان، چه اقدامی نمایند؟ ... ادامه مطلب