مدیریت کاربردی، سکوت سازمانی، مشاور مدیریت مشهد، مهدی زارع پور

گنه کرد در بلخ آهنگری!

گنه کرد در بلخ آهنگری!

این مَثل قدیمی در میان ایرانیان، ارزش، جایگاه و کاربرد بالایی دارد و البته، در این سالیان به خوبی نشان داده ایم که دلیل دلچسب بودن مَثل، رایج بودن آن در جامعه است! امروز، در مورد جایگاه این حکایت ایرانی در کسب و کارهای وطنی سخن خواهیم گفت. ... ادامه مطلب