مشاوره مدیریت، مدیریت کسب و کار، مشاور، انتخاب مشاور

مشاور مدیریت مشهد

مشاور مدیریت

مشاور، فرد یا گروهی است که توانمندی، مهارت و صلاحیت ارائه نقطه نظرات کاربردی با هدف تسهیل گری در فرآیند تصمیم گیری مدیران را دارا می باشد. نکته ی اول در انتخاب مشاور سازمان، نحوه ی تشخیص صحیح است و پس از آن، یافتن فرد مورد اطمینان؛ مرحله ی سوم، محک فرد و تشخیص توانمندی است. ... ادامه مطلب