مشاور مدیریت مشهد، مدیریت کاربردی، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان

مدیریت عملکرد پرسنل

مدیریت عملکرد پرسنل – ۳

در قسمت اول و دوم، به تعاریف و سؤالات کلیدی پرداختیم که نقش اساسی در مدیریت عملکرد پرسنب ایفا می کنند. در این قسمت از اثر آموزش در مدیریت عملکرد صحبت می کنیم تا بخشی از ایرادات و دلایل شکست برنامه های ناموفق مدیریت عملکرد پرسنل، مشخص گردد. ... ادامه مطلب