مکالمه، صحبت کردن، مدیریت جلسات، مشاوره مدیریت، مهدی زارع پور

با هم صحبت کنیم

با هم صحبت کنیم!

برای ما ایرانی ها، صحبت کردن رو در رو کار دشواری است! غالباً تمایل بر این است که به واسطه رفتارهای غیر کلامی، پیام خود را مبادله کنیم. این امر در کسب و کار، مخرب و نابود کننده است. ... ادامه مطلب