ناامیدی، خبر بد، توسعه فردی، افراد منفی، آموزش، مشاوره مدیریت

دور باطل ناامیدی

دورباطل ناامیدی!

بیکار که می شویم، به بهانه استراحت! گوشی تلفن همراه خود را برداشته، در اینستاگرام به دنبال خبر جدایی نادر از سیمین، دلایل تعریق زیاد زیر بغل مار، عوامل بدبختی افغانستان، خشم طبیعت در ترکیه و... دست به جستجو و تخریب ذهن شده و وقتی شارژ باطری تمام می شود، مانند یک شکست خورده در جنگ، به کنج اتاق خیره می شویم! ... ادامه مطلب