نگرش سیستمی، قورباغه آرام پز، شکست کسب و کار، مشاور مدیریت مشهد

مرگ تدریجی یک رؤیا

مرگ تدریجی یک رؤیا

هیچ کارآفرینی برای شکست، کسب و کار خود را راه اندازی نمی کند؛ اما چه می شود که در میانه راه، همه چیز تغییر کرده، عمر سازمان کوتاه شده و کارآفرینان، ناامید می شوند؟ ... ادامه مطلب