ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، مدیریت عملکرد کارکنان، مشاور مدیریت مشهد، رهام سپهر تابان

ارزیابی عملکرد کارکنان

تیغ دو لب ارزیابی عملکرد!

ارزیابی عملکرد، اگر خوب طراحی و اجرایی شود، نقطه عطف موفقیت و اگر اشتباه و ناقص عملیاتی شود، آغاز یک شکست بزرگ در سازمان است. در این مقاله، نکات مفیدی در مورد ارزیابی عملکرد و نحوه صحیح اجرای آن گفته شده است. ... ادامه مطلب