دیکتاتوری صنعتی، مدیریت کسب و کار، مهدی زارع پور، مشاور مدیریت، مدیریت مشهد

دیکتاتوری صنعتی

دیکتاتوری صنعتی

دیکتاتوری صنعتی از مفاهیمی است که همراه انقلاب اول صنعتی، ظهور و بروز یافت. در پی آن، اعتراضات کارگری شکل گرفت و سندیکا بوجود آمد. اما، دیکتاتوری صنعتی چیست؟! ... ادامه مطلب