رضای شغلی، گوگل، مشاور مدیریت مشهد، رهام سپهر تابان، مشهد مشاور، زارع پور، بهره وری

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کامل؟!

رضایت شغلی پرسنل در محیط کار از جمله موضوعات مهم و اساسی است که به حد لزوم و اهمیت، مورد توجه قرار نگرفته است. اگر پرسنل در محیط کار خود رضایت شغلی داشته باشند، کیفیت کارشان به طرز چشمگیری ارتقا یافته و همچنین، حس تعلق و مشارکت در ایشان هویدا خواهد شد. ... ادامه مطلب