مدیر سمی، مقاله مدیریت، مهدی زارع پور، رهام سپهر تابان

مدیران سمی

نشانه های مدیر سمّی

مدیران ارشد سازمان، بیشترین تأثیر را در سرنوشت کسب و کار خود دارند. به عنوان یک کارمند، اگر جویای کار یا مشغول به کار هستید، با بروز این نشانه ها، چگونه باید اوضاع را مدیریت نمایید؟ ... ادامه مطلب