نگرش سیستمی، سریع القلم، تولید، اقتصاد آزاد، تجارب موفق

نقش تولید در بین المللی شدن

نقش تولید در بین المللی شدن

فقدان نگاه سیستمی، از شاخص های جامعه ایرانی شده است و امیدواری بر اساس حدس و گمان ها، تنها را تحمل سختی های مسیر. در همین راستا، نوشته ی پروفسور محمود سریع القلم، یک نقشه ی راه اساسی از آینده، برای ما نمایان می سازد. ... ادامه مطلب