نگرش سیستمی، سریع القلم، تولید، اقتصاد آزاد، تجارب موفق

نقش تولید در توسعه یافتگی

نقش تولید در بین المللی شدن

فقدان نگاه سیستمی، از شاخص های جامعه ایرانی شده است و امیدواری بر اساس حدس و گمان ها، تنها را تحمل سختی های مسیر. در همین راستا، نوشته ی پروفسور محمود سریع القلم، یک نقشه ی راه اساسی از آینده، برای ما نمایان می سازد. ... ادامه مطلب